ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบฯ สำหรับผู้ประสงค์ยื่นเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนทางเว็บไซต์ทางสำนักงานศาลปกครอง

เพื่อให้สำนักงานศาลปกครองรับเรื่องไว้พิจารณา ต้องเป็นเรื่องที่มีรายละเอียด ดังนี้
   
๑. เกี่ยวข้องกับการติดตามความเคลื่อนไหวคดีปกครอง
๒. เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง
๓. เกี่ยวข้องกับตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง
   
ทั้งนี้ กรณีที่เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของท่านไม่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
จะถือว่าท่าน ไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียนต่อสำนักงานศาลปกครอง และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด
กดปุ่ม ร้องทุกข์-ร้องเรียน ที่นี่